Nósanna Imeachta Tuairisce

Nósanna Imeachta Tuairisce

1.Tá treoracha maidir le cosaint agus leas leanaí ar fáil.

 • Tús Áite do Leanaí: 2.6 agus 2.7

2.Tá samplaí maidir le cúiseanna réasúnta le himní a bheith ar dhaoine maidir le leas leanaí.

 • Ár nDualgais Cúraim: 1.20
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.2

3. Tá treoracha maidir le nochtadh eolais maidir le mí-úsáid

 • Tús Áite do Leanaí: 2.7.3
 • Ár nDualgais Cúraim: 1.17
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.5

4. Tá cur síos maidir le céimeanna le leanacht le himní maidir le leas agus cosaint leanaí a thuairisciú

 • Tús Áite do Leanaí: Caibidil 3
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.9

5. Déanfar teagmháil agus rachfar i dteagmháil leis an Oibrí Sóisialta ar Dualgas in Seirbhís Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS nuair nach bhfuiltear cinnte an gá tuairisc fhoirméalta a dhéanamh

 • Tús Áite do Leanaí: Caibidil 3.4.2
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.7

6. Tá sonraí teagmhála na Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS (Oibrí Sóisialta ar Dualgas) luaite.

 • Tús Áite do Leanaí: Auigisín 2
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 5.1

7. Cuirfear na tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas má táthar ag cur tuairisce faoi bhráid an FSS ach ní dhéanfar é seo má táthar ag cur an pháiste i mbaol breise.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.2.9
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.12

8. Cuirtfear tuairiscí ar aghaidh Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS gan mhoill.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.2.5

9. Déanfar taifead ar gach a nochtar agus gach ábhar imní.

 • Tús Áite do Leanaí: 2.7.6
 • Ár nDualgais Cúraim: 1.16

10. Is ceart baol riosca nach bhfuil aitheanta a thuairisciú don FSS. Tús Áite do Leanaí: 3.2.4

11.Tá iarmhairtí ag baint le teip nó diúltiú tuairisciú agus ar theip dul i bhfeidhm ar chosaint leanaí agus mí-úsáid leanaí mar a bhaineann sé le téarmaí maidir le leanaí a chur i mbaol go meargánta faoi théarmaí Rannóg 176 den Acht um Cheartas Choiriúil agus reachtaíocht ábhartha eile.

12. An ghníomh a thógfaidh an tSeirbhís nuair a chinneann an DIA gan tuairisc a chur faoi bhráid an FSS.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.8.1

13. Forláracha an Achta um Chosaint Leanaí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid do Leanaí 1998 mar atá cosaint ó:

 • Dlitheantas Síbhialta
 • Píonósú fostóra (3.10)

14.Tá Foirm Chaighdeánach Tuairisciú nuair atáthar ag cur tuairisce ar aghaidh chuig an bPríomh Oibrí Sóisialta nó an tOibrí Sóisialta ar Dualgas de chuid an FSS sna seirbhísí leanaí agus teaghlaigh.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.4.4 agus Auigisín 3
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.9

15.I gcás éigeandála nuair atá duine den tuairim go bhfuil páiste i mbaol láithreach bonn agus nach bhfuil duine in ann teagmháil a dhéanamh leis an FSS, is ceart teagmháil a dhéanamh leis na gardaí.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.4.3
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.8

16.Léireofar mar a dhéanfear taifead ar imní nach gá a thuairisciú don FSS, mar shampla eachtra a tharla.

 • Ár nDualgais Cúraim: 1.21

17.Leagfar amach na próiséis le déileáil le nochtadh cúlghabhálach mí-úsáid leanaí ag daoine fásta.

 • Tús Áite do Leanaí: 3.6
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 3.1.16

18.Leagfar amach mar a dhéanfar imní tríú páirtí a thuairisciú do Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS.

 • Tús Áite do Leanaí: 5.15.3
 • Child Protection and Welfare Practice Handbook 2.11

19.Má théann páiste ar iarraidh:

 • Mura bhfuil an scoláire san áit ba chóir dó a bheith ag am faoi leith ní mór na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas
 • Cuardach timpeall na scoile
 • Teach loistín
 • Scoláirí eile a chur ar an eolas
 • Mura dtagtar ar an scoláire na seirbhísí éigeandála a chur ar an eolas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.